I. Doel en Oorsig

As 'n liefdadigheidsorganisasie sonder winsbejag, is GAAPP aan beide regeringsinstansies en lede van die publiek aanspreeklik vir verantwoordelike en behoorlike gebruik van sy hulpbronne. Direkteure, beamptes en werknemers het 'n plig om in die GAAPP se beste belang op te tree en mag nie hul posisies vir hul eie finansiële of persoonlike voordeel gebruik nie.

Belangebotsings moet baie ernstig opgeneem word aangesien dit GAAPP se reputasie kan beskadig en beide die GAAPP en geaffilieerde individue aan wetlike aanspreeklikheid blootstel indien dit nie toepaslik hanteer word nie. Selfs die voorkoms van 'n botsing van belange moet vermy word, aangesien dit openbare steun vir die GAAPP kan ondermyn.

Op wie is die polis van toepassing?

Hierdie beleid is van toepassing op alle direksiedirekteure, beamptes en sleutelpersone wat die GAAPP ("jy") verteenwoordig.

Definisie van "belang": 'n Persoon sal geag word belangstel as 'n persoon 'n direkte of indirekte (deur besigheid, belegging of familie*) het:

 • Werklike of potensiële eienaarskap of beleggingsbelang (insluitend aandeeleienaarskap) in enige entiteit waarmee die organisasie 'n transaksie of reëling het of besig is om te onderhandel.
 • Werklike of potensiële vergoedingsreëling (insluitend direkte of indirekte vergoeding sowel as geskenke of gunste wat wesenlik van aard is) met die organisasie of met enige entiteit of individu met wie die organisasie 'n transaksie of reëling het of besig is om te onderhandel.
 • 'n Pos as 'n beampte of raadslid, werknemer (huidig ​​of oud) van enige entiteit waarmee die organisasie 'n transaksie of reëling het of besig is om te onderhandel.
 • Lidmaatskap op 'n wetenskaplike adviespaneel of ander staande wetenskaplike/mediese komitees van 'n ander organisasie.
 • Toekennings of navorsingsondersteuning van 'n maatskappy/organisasie wie se produkte of dienste direk verband hou met die onderwerp in 'n manuskrip of aanbieding.
 • Honoraria.

*Gesin is enige persoon wat deur bloed of huwelik verwant is.

II. Jaarlikse oorsig

As deel van GAAPP se verbintenis om ons organisasie op 'n deursigtige en verantwoordelike manier te bestuur, vra ons alle Raadslede, Personeel, Studente en Kontrakteurs of daar enige omstandighede is wat aanleiding kan gee tot 'n potensiële konflik van belange (COI) hetsy vir jouself of GAAPP. COI is situasies waar mededingende lojaliteite of belange die integriteit van 'n verbintenis kan benadeel. Deur nou 'n COI te verklaar, help jy ons om enige sulke bekommernisse te versag en jouself en ons organisasie te beskerm.

 1. Met die ondertekening van die verklaring stem jy in om GAAPP-leierskap ten tyde van enige veranderinge wat jou antwoorde kan verander, in kennis te stel. 'n Nuwe verklaring sal onderteken moet word indien so 'n verandering opgemerk word en/of die geldigheidstydperk van u verklaring verstryk het (12 maande) voor 'n toekomstige aanstelling, sodra dit erken word.
 2. In situasies waar jy onseker is, dwaal aan die kant van versigtigheid en openbaar die potensiële konflik soos uiteengesit in Afdeling II van hierdie beleid.
 3. 'n Potensiële konflik is nie noodwendig 'n botsing van belange nie. 'n Persoon het 'n botsing van belange slegs as die Direksie of ouditkomitee besluit dat 'n botsing van belange bestaan.

III Openbaarmaking van potensiële botsings van belange

 1. U moet na die beste van u kennis alle potensiële botsings van belange openbaar sodra u daarvan bewus word en altyd voordat enige aksies wat die potensiële konflik behels, geneem word. Dien 'n getekende, skriftelike verklaring in wat al die wesenlike feite openbaar aan die Direksie of ouditkomitee.
 2. Jy moet 'n jaarlikse openbaarmakingsverklaring indien in die vorm wat by hierdie polis aangeheg is. As jy 'n direksiedirekteur is, moet jy ook hierdie verklaring voor jou aanvanklike verkiesing indien. Dien die vorm in by die voorsitter van die Raad of ouditkomitee.

IV. Bepaal of 'n botsing van belange bestaan

 1. Nadat daar bekendmaking van 'n potensiële konflik was en nadat enige relevante inligting van die betrokke direkteur, beampte of sleutelpersoon ingewin is, sal die Direksie of ouditkomitee bepaal of daar 'n botsing van belange is. Die direkteur, beampte of sleutelpersoon sal nie teenwoordig wees vir beraadslaging of stemming oor die aangeleentheid nie en moet nie probeer om die bepaling of daar 'n botsing van belange bestaan, onbehoorlik te beïnvloed nie.
 2. By die bepaling of 'n botsing van belange bestaan, sal die Direksie of ouditkomitee oorweeg of die potensiële botsing van belange sal veroorsaak dat 'n transaksie wat deur die AARP aangegaan is, vrae oor vooroordeel, onvanpaste gebruik van sy bates of enige ander onbehoorlikheid laat ontstaan.
 3. Indien 'n ouditkomitee bepaal dat daar 'n botsing van belange is, sal dit die aangeleentheid na die direksie (“direksie”) verwys.

V. Prosedures vir die aanspreek van 'n botsing van belange

 1. Wanneer 'n aangeleentheid wat 'n botsing van belange behels voor die direksie kom, kan die direksie inligting van die direkteur, beampte of sleutelpersoon met die konflik inwin voordat beraadslaging begin word en 'n besluit oor die aangeleentheid geneem word. 'n Gekonflikeerde persoon sal egter nie teenwoordig wees tydens die bespreking of stemming oor die aangeleentheid nie en moet nie probeer om die beraadslaging of stemming onbehoorlik te beïnvloed nie.
 2. Bykomende prosedures vir die aanspreek van Verwante Party Transaksies
  a) Die AARP mag nie 'n verwantepartytransaksie aangaan nie, tensy, na goeie trou openbaarmaking van die wesenlike feite deur die direkteur, beampte of sleutelpersoon, die direksie of 'n komitee wat deur die direksie gemagtig is, bepaal dat die transaksie billik, redelik en in die Korporasie se beste belang ten tyde van sodanige bepaling.
  b). Indien die verwante party 'n wesenlike finansiële belang het, moet die direksie of gemagtigde komitee:
  • voor die aangaan van die transaksie, alternatiewe transaksies in die mate beskikbaar oorweeg;
  • die transaksie goed te keur deur 'n stem van nie minder nie as 'n meerderheid van die direkteure teenwoordig by die vergadering; en
  • die grondslag vir sy goedkeuring gelyktydig skriftelik dokumenteer, insluitend die oorweging van enige alternatiewe transaksies.

VI. Notule en dokumentasie

Die notule van enige raadsvergadering waar 'n aangeleentheid wat 'n botsing van belange of potensiële botsing van belange behels, bespreek of oor gestem is, sluit in:

a. die naam van die belanghebbende party en die aard van die belang;
b. die besluit of die belang 'n botsing van belange bied;
c. enige alternatiewe vir 'n voorgestelde kontrak of transaksie wat deur die direksie oorweeg word; en
d. indien die transaksie goedgekeur is, die basis vir die goedkeuring.

VII. Verbode Handelinge

Die AARP sal nie 'n lening aan enige direkteur of beampte maak nie.

VIII. Prosedures vir die bepaling van vergoeding

 1. Geen persoon sal teenwoordig wees vir of deelneem aan direksie- of komiteebespreking of stemming met betrekking tot:
  a. hul eie vergoeding;
  b. die vergoeding van hul familielid;
  c. die vergoeding van enige persoon wat in 'n posisie is om hulle in 'n diensverhouding te rig of te beheer;
  d. die vergoeding van enige persoon wat in 'n posisie is om hul finansiële belange direk te beïnvloed; of
  e. enige ander vergoedingsbesluit waaruit die persoon kan baat.
 2. In die geval van vergoeding van Sleutelpersone geld die volgende bykomende prosedures:
  a. Die direksie of 'n komitee wat deur die direksie gemagtig is, moet vergoeding goedkeur voordat dit betaal word.
  b. Die direksie of gemagtigde komitee sal goedkeuring van vergoeding baseer op toepaslike data, insluitend vergoeding betaal deur vergelykbare organisasies vir funksioneel soortgelyke posisies, beskikbaarheid van soortgelyke dienste in die geografiese area van die AARP, en vergoedingsopnames wat deur onafhanklike firmas saamgestel is.
  c. Die direksie of gemagtigde komitee moet gelyktydig dokumenteer:
  • die bepalings van vergoeding en datum van vasstelling;
  • die lede van die raad of komitee wat teenwoordig was en diegene wat daarvoor gestem het;
  • die vergelykbaarheidsdata waarop staatgemaak is en hoe dit verkry is;
  • indien die vergoeding hoër of laer is as die reeks vergelykbare data, die basis vir die vasstelling, en;
  • enige optrede met betrekking tot oorweging van die vergoeding deur enigiemand op die direksie of komitee wat 'n botsing van belange met betrekking tot die aangeleentheid gehad het.

Verklaring van COI vir GAAPP

Deur hieronder te voltooi en te onderteken, bevestig ek dat:

 1. Ek het die Botsing van Belange en Vergoedingsbeleid hierbo gelees;
 2. Ek stem in om aan die beleid te voldoen;
 3. Ek het geen werklike of potensiële konflikte soos gedefinieer deur die polis nie of as ek het, het ek dit voorheen openbaar gemaak soos vereis deur die polis of maak dit hieronder bekend.

Maak hier bekend, na die beste van jou kennis:

 1. enige entiteit waaraan jy deelneem (as 'n direkteur, beampte, werknemer, eienaar of lid) waarmee die AARP 'n verhouding het;
 2. enige transaksie waarin die GAAPP 'n deelnemer is waarin u 'n botsende belang kan hê; en
 3. enige ander situasie wat 'n botsing van belange kan veroorsaak.

instruksies

In die eerste kolom hieronder, noem alle entiteite met wie jy hierdie verhouding het of dui "geen" aan. In die tweede kolom kan jy jou spesifikasies of opmerkings byvoeg (bv. indien betalings aan jou of aan jou instansie gemaak is). Voeg soveel rye by as wat nodig is, jy kan rye byvoeg deur op die "+" teken aan die einde van elke ry te klik. As jy vrae het, kontak ons ​​gerus by info@gaapp.org

Verklaring

Toekennings of kontrakte van enige entiteit(Verpligtend)
Entiteit
Spesifikasies / Kommentaar
 
Tantieme of lisensies(Verpligtend)
Entiteit
Spesifikasies / Kommentaar
 
Konsultasiefooie(Verpligtend)
Entiteit
Spesifikasies / Kommentaar
 
Betaling of honoraria vir lesings, aanbiedings, sprekersburo's, manuskripskryf of opvoedkundige geleenthede(Verpligtend)
Entiteit
Spesifikasies / Kommentaar
 
Ondersteuning vir die bywoning van vergaderings en/of reis(Verpligtend)
Entiteit
Spesifikasies / Kommentaar
 
Betaling vir deskundige getuienis(Verpligtend)
Entiteit
Spesifikasies / Kommentaar
 
Patente beplan, uitgereik of hangende(Verpligtend)
Entiteit
Spesifikasies / Kommentaar
 
Deelname aan 'n Dataveiligheidsmoniteringsraad of Adviesraad(Verpligtend)
Entiteit
Spesifikasies / Kommentaar
 
Leierskap of fidusiêre rol in ander raad, samelewing, komitee of voorspraakgroep, betaal of onbetaald
Entiteit
Spesifikasies / Kommentaar
 
Aandeel of aandele opsies(Verpligtend)
Entiteit
Spesifikasies / Kommentaar
 
Ontvangs van toerusting, materiaal, dwelms, mediese skryfwerk, geskenke of ander dienste(Verpligtend)
Entiteit
Spesifikasies / Kommentaar
 
Ander finansiële of nie-finansiële belange(Verpligtend)
Entiteit
Spesifikasies / Kommentaar
 

E-handtekening

Naam (Verpligtend)
DD streep MM streep JJJJ

Bron: Gebaseer op die Amerikaanse nasionale rade van Nie-winsgewende