Sien asseblief hieronder al ons huidige beleide wat amptelik aangeneem en publiek gepubliseer is na die GAAPP Raad van Direkteure Strategiese Vergadering van 2023: Skrap publiek (let op spelling) soos gepubliseer, impliseer dit:

Doel, omvang en verantwoordelikheid

Die beleid teen omkopery en korrupsie stel beginsels vas wat ons gedrag moet beheer ten einde: a) te voldoen aan die Amerikaanse Wet op Buitelandse Korrupte Praktyke (FCPA), die Britse Wet op Omkopery, en soortgelyke teenkorrupsiewette wêreldwyd en b) meer in die breë, versterk ons ​​voorneme en verpligting om eerlik en eties op te tree in al ons besigheidstransaksies.

Hierdie beleid is van toepassing op alle werknemers van GAAPP, sy konsultante, studente, vrywilligers en kontrakteurs wat namens GAAPP verteenwoordig of werk.

Beleidsverklaring

Omkopery en korrupsie is nie net teen ons organisasie se waardes nie; hulle is onwettig en kan die werknemer en die organisasie blootstel aan boetes en strawwe, insluitend gevangenisstraf en reputasieskade.

By GAAPP word omkopery nooit toegelaat nie. Ons sal nie poog om ander, hetsy direk of indirek, te beïnvloed deur omkoopgeld of terugbetalings aan te bied, te betaal of te ontvang of op enige ander manier wat as oneties, onwettig of skadelik vir ons reputasie van eerlikheid en integriteit beskou word nie. Daar word van werknemers en verteenwoordigers van die organisasie verwag om enige geleentheid wat ons etiese beginsels en reputasie in gevaar sou stel, van die hand te wys. Terwyl sekere wette slegs van toepassing is op omkoopgeld aan staatsamptenare (binnelands en buitelandse), is hierdie beleid ook van toepassing op nie-regeringssakevennote.

Wat is omkopery en korrupsie?

Mense wil met organisasies werk wat hulle kan vertrou. GAAPP het 'n sterk reputasie opgebou as 'n etiese, betroubare organisasie. Elkeen van ons is verantwoordelik vir die beskerming van daardie reputasie deur eerlikheid en integriteit te demonstreer terwyl ons met kliënte, sakevennote en mekaar kommunikeer.

Omkopery is om enigiets van waarde aan te bied, te gee of te ontvang om 'n persoon te oorreed om op te tree of om 'n persoon te beloon omdat hy opgetree het. Dit sluit terugbetalings in—om betaling te gee aan iemand wat help om 'n transaksie te fasiliteer. Dit is belangrik om te verstaan ​​dat 'n korrupte daad plaasgevind het selfs al:

 • Omkoopgeld misluk.
 • 'n Persoon magtig of gee rigting vir omkoopgeld, maar geen omkoopgeld word uiteindelik aangebied of betaal nie.
 • "Enigiets van waarde" sluit in, maar is nie beperk nie tot:
  • Kontant, kontantekwivalente (soos geskenkbewyse/kaarte), voorraad, persoonlike eiendom, en aanname of kwytskelding van 'n skuld.
  • Geskenke, etes, vermaak en reis—enige korporatiewe reise, geskenke, vermaak en etes moet in verhouding wees tot die geleentheid en voldoen aan die geskenk- en vermaakbeleid/-standaarde wat op jou ligging van toepassing is.

Politieke bydraes

Liefdadigheidsbydraes wat op die direkte versoek van 'n staatsamptenaar of private sakevennoot aan 'n liefdadigheidsorganisasie gemaak word, kan beskou word as 'n indirekte omkoopgeld wat gemaak word om besigheid te verkry of te behou of om ander onbehoorlike besigheidsvoordele te verseker.

Werkaanbiedings of internskaptoekennings aan staatsamptenare (of hul familielede) kan 'n risiko inhou om teen-omkoping of anti-korrupsie wette en regulasies te oortree. HUB of Menslike Hulpbronne-leier (indien teenwoordig) moet geraadpleeg word voordat sulke aanbiedinge gemaak word.

Korrupsie is oneerlike of bedrieglike optrede, wat tipies omkopery behels.

RAPPORTERING EN ONDERSOEK VAN OMKOPERING en KORRUPSIE

As jy glo dat jy gedrag gesien het wat hierdie beleid oortree, moet jy onmiddellik sodanige optrede aan 'n maatskappybestuurder of beampte rapporteer. Senior beamptes wat ABAC-beleidsklagtes ontvang, leer van, of vermoed oortredings van hierdie beleid, moet dit onmiddellik by die aangewese kontak vir sulke klagtes by jou maatskappy (insluitend die GAAPP-raad) aanmeld.

Alle verslae sal stiptelik, deeglik, objektief en so vertroulik moontlik ondersoek word op 'n wyse wat alle partye voorsien van 'n behoorlike proses en redelike gevolgtrekkings maak gebaseer op die bewyse wat ingesamel is. Daar word van alle GAAPP-verteenwoordigers verwag om ten volle saam te werk in enige ondersoek. Na afhandeling van die ondersoek sal die gevolgtrekking daarvan so gou doenlik gekommunikeer word. As die ondersoek staaf dat 'n beleidskending plaasgevind het, sal jou maatskappy toepaslike regstellende stappe neem, tot en met diensbeëindiging. Jou maatskappy sal ook toepaslike stappe doen om oortreding deur kontrakteurs of konsultante aan te spreek. Indien daar vasgestel word dat verbode gedrag plaasgevind het, sal die toepaslike regstellende aksie, tot en met die diensbeëindiging van die oortredende werknemer of kontrakteurs/konsultante, deur u maatskappy geneem word tesame met enige bykomende stappe wat nodig is om verdere oortredings van hierdie beleid te voorkom. .

Werknemers en/of Kontrakteurs wat hierdie beleid oortree, sal dissiplinêre stappe in die gesig staar wat kan lei tot diensbeëindiging.

Lede van die GAAPP sal die hoogste standaarde van etiese gedrag nakom en bevorder, met respek en eerbiediging van die sienings van ander in die uitvoering van hul pligte. Hulle aanvaar hierdie Kode as 'n minimum riglyn en moet:

Aanspreeklikheid

 1. Hou getrou by die beleide van die organisasie en sy befondsingsvennote (waar van toepassing).
 2. Oefen sorg, goeie trou en omsigtigheid in organisatoriese aangeleenthede.
 3. Maak ten volle bekend, by die vroegste geleentheid, inligting of feit wat betekenis sal hê in direksie- of leierskapsbesluitneming.
 4. Oefen omsigtige fiskale bestuur en fidusiêre aanspreeklikheid uit.

Persoonlike wins

 1. Maak ten volle bekend, by die vroegste geleentheid, inligting wat kan lei tot 'n waargenome of werklike botsing van belange.
 2. Oefen die magte wat belê word vir die beswil van alle lede van die organisasie uit eerder as vir sy of haar persoonlike voordeel, of dié van die niewinsorganisasie wat hulle verteenwoordig.

Gelyke geleentheid

 1. Verseker die reg van alle bestanddele op toepaslike en doeltreffende dienste sonder diskriminasie.
 2. Maak seker dat die organisasie se raad, personeel en vrywilligers-samestelling geen diskriminasie ten opsigte van geslag, seksuele oriëntasie, nasionale oorsprong, ras, godsdiens, ouderdom, politieke affiliasie of gestremdheid behels nie, in ooreenstemming met alle toepaslike wetlike en regulatoriese vereistes.

Vertroulike informasie

 1. Respekteer die vertroulikheid van sensitiewe inligting wat bekend is as gevolg van GAAPP-diens.
 2. Weier om amptelik namens die organisasie te praat, tensy gemagtig om dit te doen.

Samewerking en Samewerking

 1. Handhaaf 'n vlak van hoflikheid, respek en objektiwiteit in al die organisasies se aktiwiteite, met respek vir die sienings van mede-GAAPP-lede, personeel en die organisasie se gemeenskap.
 2. Luister noukeurig na die diversiteit van menings wat deur GAAPP, komitees en lidmaatskap uitgespreek of opgetree word, en formeel op 'n respekvolle wyse teenstand registreer soos toepaslik.
 3. Eer besluite wat amptelik bepaal word deur meerderheidstem van die Raad.
 4. Bevorder samewerking, samewerking en vennootskap in die gemeenskap.
 5. Streef daarna om daardie praktyke te handhaaf en ander lede van die organisasie te help om die hoogste standaarde van gedrag te handhaaf

Raadsinteraksie met personeel en Kontrakteurs

 1. Onthou dat dit die uitvoerende hoof is, nie die Direksie nie, wat verantwoordelik is vir die afbakening van personeelverantwoordelikhede, die toewys van take en die assessering van prestasie.

Rig enige versoeke vir personeeltake en -opdragte deur die uitvoerende hoof of sy of haar aangewese.

I. Doel en Oorsig

As 'n liefdadigheidsorganisasie sonder winsbejag, is GAAPP aan regeringsinstansies en publieke lede aanspreeklik vir die verantwoordelike en behoorlike gebruik van sy hulpbronne. Direkteure, beamptes en werknemers het 'n plig om in die GAAPP se beste belang op te tree en mag nie hul posisies vir hul eie finansiële of persoonlike voordeel gebruik nie.

Belangebotsings moet baie ernstig opgeneem word aangesien dit GAAPP se reputasie kan beskadig en beide die GAAPP en geaffilieerde individue aan wetlike aanspreeklikheid blootstel indien dit nie toepaslik hanteer word nie. Selfs die voorkoms van 'n botsing van belange moet vermy word, aangesien dit openbare steun vir die GAAPP kan ondermyn.

Op wie is die polis van toepassing?

Hierdie beleid is van toepassing op alle direksiedirekteure, -beamptes en sleutelpersone wat die GAAPP ("jy") verteenwoordig.

Definisie van "belang": 'n Persoon sal geag word belangstel as 'n persoon 'n direkte of indirekte (deur besigheid, belegging of familie*) het:

 • Werklike of potensiële eienaarskap of beleggingsbelang (insluitend aandeeleienaarskap) in enige entiteit waarmee die organisasie 'n transaksie of reëling het of besig is om te onderhandel.
 • Werklike of potensiële vergoedingsreëling (insluitend direkte of indirekte vergoeding sowel as geskenke of gunste wat wesenlik van aard is) met die organisasie of met enige entiteit of individu met wie die organisasie 'n transaksie of reëling het of besig is om te onderhandel.
 • 'n Pos as 'n beampte of raadslid, werknemer (huidig ​​of oud) van enige entiteit waarmee die organisasie 'n transaksie of reëling het of besig is om te onderhandel.
 • Lidmaatskap op 'n wetenskaplike adviespaneel of ander staande wetenskaplike/mediese komitees van 'n ander organisasie.
 • Toekennings of navorsingsondersteuning van 'n maatskappy/organisasie wie se produkte of dienste direk verband hou met die onderwerp in 'n manuskrip of aanbieding.
 • Honoraria.

*Gesin is enige persoon wat deur bloed of huwelik verwant is.

GAAPP Personeel, Kontrakteurs en Direksie onderteken hierdie beleid jaarliks. Indien jy 'n afskrif van die COI van enige van ons personeel of Raad wil ontvang, moet asseblief nie huiwer om met ons in aanraking te kom by info@gaapp.org

Benewens die beleide hierbo genoem, kan u ons nagaan Privaatheid en koekiesbeleid, Ons Mediese Disclaimer, en Afdruk.

Vir enige vrae of navrae, kontak ons ​​asseblief by info@gaapp.org.